Najnovije vijesti
Početna / Hronika iz Tuzlanskog Kantona / Usvojeni  Nacrt Programa rada Vlade TK i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu

Usvojeni  Nacrt Programa rada Vlade TK i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas nacrt Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.Vlada_05_12_2017

Radi se o početnoj verziji ovog dokumenta koji objedinjuje planirane aktivnosti ministarstava i drugih kantonalnih institucija, a koji će poslužiti Skupštini Tuzlanskog kantona za planiranje i programiranje svojih aktivnosti tokom 2018. godine. Nakon što Kantonalna skupština donese plan svog rada za narednu godinu Vlada će predložiti svoj konačni Program rada.

79 hiljada KM za spomen obilježja

Vlada je danas dala saglasnosti na više odluka Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Ovim odlukama Općini Sapna odobreno je 10.000,00 KM na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Isti iznos dodijeljen je i Mjesnoj zajednici Goduš u Sapni na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen sobe poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.

Na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine mjesnim zajednicama Gornji Moranjci i Lušnica, općina Srebrenik, odobreno je po 10.000,00 KM, a za iste namjene mjesnim zajednicama Donji Srebrenik i Previle odobreno je 7.000,00 KM. Mjesnoj zajednici Soko, općina Gračanica odobreno je 5.684,00 KM, a općinama Teočak i Doboj Istok je odobreno po 10.000,00 KM.

Usvojen Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja

Vlada je danas usvojila Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Prema ovom dokumentu prihodi i primici su planirani u iznosu 229.860.154,00 KM, što je za oko 3,4 miliona KM više nego u 2017. godini.

Ukupni rashodi neposredne zdravstvene zaštite, odnosno sredstva koja se putem ugovora dodjeljuju zdravtsvenim ustanovama, planirani su u iznosu od 161.012.498 KM, što je za 1.243.123 KM više od planiranih po rebalansu 2017. godine ili za 7.939.480 KM više od prvobitno planiranih za 2017. godinu.

Povećanje rashoda neposredne zdravstvene zaštite je usmjereno na unapređenje zdravstvene zaštite osiguranih lica i poboljšanje standarda zdravstvenih radnika. Rashodi za program ortopedskih i drugih pomagala iznose 5.565.000 KM što je za 265.000 KM ili 5,00% više u odnosu na planirane za 2017. godinu.

Kontinuiran rast sredstava namijenjenih za finansiranje ortopedskih pomagala je rezultat iskazanih potreba i stalnog proširenja obima prava. Rashodi za finansiranje programa naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvene zaštite iznose 8.904.000 KM što je za 424.000 KM ili 5,00% više od planiranih za 2017. godinu.

Na ime podsticaja zapošljavanja zdravstvenih radnika planirana su sredstva u visini do 1.550.000 KM što je za 850.000 KM ili 121,43% više u odnosu na planirane za 2017. godinu i uključuju plate, doprinose i topli obrok. Uvažavajući problem odliva medicinskog kadrova iz javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona, a posebno uzimajući u obzir broj nezaposlenih lica medicinske struke, planirana su sredstva za realizaciju zapošljavanja zdravstvenih radnika. U okviru kapitalnih izdataka planirana su sredstva za nabavku poslovnih prostora za potrebe stručne službe u Tuzli, Srebreniku, Doboj Istoku i Sapni, s ciljem poboljšanja kvaliteta pružanja usluga osiguranim licima.

Pored navedenih povećanja planiranih sredstava za finansiranje pojedinih programa, značajno je istaći povećanje tekuće rezerve koja iznosi 1.691.066 KM i veća je za 26,17% u odnosu na planirano za 2017. godinu. Povećanje tekuće rezerve predstavlja dodatno smanjenje rizika u slučaju hitnih i nepredviđenih situacija.

Kupovina zgrade za Policijsku stanicu u Teočaku

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se odobrava kupovina nekretnine – službene zgrade sa pripadajućim zemljištem vlasništvo Općine Teočak, ukupne površine 177 m2. Ova zgrada se kupuje u vlasništvo Tuzlanskog kantona, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i koristit će se za smještaj Policijske stanice Teočak i Odjeljenja za administraciju Teočak. Vlada je danas ovlastila ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Huseina Topčagića da, u ime Tuzlanskog kantona-Vlade Tuzlanskog kantona, nakon notarske obrade i uz prethodno izvršenu procjenu tržišne vrijednosti nekretnine, sa općinom Teočak potpiše Ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine, uz uslov da cijena kupoprodaje ne može biti veća od 190.847,00 KM.

Realizacija poticajne kreditne linije Vlade TK i Sparkasse banke

Vlada je danas prihvatila tekst Mišljenja na odobrena kreditna sredstva Sparkasse Bank d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, a kojeg je predložilo Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva. Ovim je okončana procedura odobrenja kreditnih sredstava za 15 aplikanata u ukupnom iznosu od 3.350.000,00 KM. Zaključno sa 30. novembrom 2017. godine Banka je zaprimila ukupno 92 zahtjeva za odobravanje kreditnih sredstava. Visina traženih sredstava iznosi 40.706.663,15 KM. Nakon detaljnog pregleda svih zaprimljenih zahtjeva Banka je utvrdila da njih 26 ne mogu ići u dalju proceduru razmatranja zbog neispunjavanja minimalnih uslova ili zbog dostavljanja nekompletne dokumentacije. Sa 66 aplikanata, koji ispunjavaju uslove je nastavljena dalja procedura, a visina sredstava po ovim zahtjevima iznosi 33.886.662,15 KM. Obzirom da je za 15 aplikanata okončana kompletna procedura, Vlada je prihvatila tekst mišljenja i time stvorila preduslove za realizaciju kredita.

Ostale odluke

Vlada je danas prihvatila Informaciju o stepenu realizacije Plana aktivnosti za implementaciju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona. Ova Informacija poslužit će kao osnova za izradu budžeta za 2018. godinu za Ministarstvo privrede, Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade.

Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni Odluke o rokovima izmirenja internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona. Sagledavajući trenutno stanje likvidnosti budžeta Tuzlanskog kantona, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je procijenilo da postoje uslovi da se u toku fiskalne 2018. godine angažuju dodatna sredstva za izmirenje internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima, te je predložilo Vladi Kantona da se utvrđeni iznos od 100.000,00 KM za 2018. godinu poveća na 2.000.000,00 KM.

Kantonalna vlada danas je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u iznosu 700,00 KM, koje je Javnoj ustanovi Srednja muzička škola „Čestimir Mirko Dušek”, za sufinansiranje kulturne manifestacije „Koncert muzičkih škola”, dodijelio Grad Tuzla.

Također, odobreno je i usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu iznosu od 4.090,00 KM, a koje je, u svrhu realizacije projekta „Poboljšanje inkluzivnosti osnovnog obrazovanja” za JU OŠ „Sladna” Srebrenik, dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Isto federalno ministarstvo je dodijelilo i 2.610,00 KM za JU Prva osnovna škola Živinice u svrhu realizacije projekta „Poboljšanje inkluzivnosti kroz tehničku podršku školi”, 6.260,00 KM za JU OŠ „Hamdija Kreševljaković” Gradačac u svrhu realizacije projekta „Rad sa učenicima sa teškoćama u učenju i ponašanju”, kao i 5.500,00 KM za realizaciju projekta „Multimedijalna učionica” za JU OŠ „Džakule” Gračanica.

Kao podršku radu i djelovanju sportskim kolektivima Vlada je danas, sa potrošačke pozicije Tekuća rezerva, odobrila 4.000,00 KM Atletskom klubu „Sloboda – Tehnograd” Tuzla, kao finansijsku podršku u realizaciji projekta nabavke i opremanja kontejnera, a time rješavanja svlačioničkog prostora.

Također oobreno je 2.800,00 KM JU OŠ „Sapna” Sapna, na ime hitne rekonstrukcije centralnog grijanja u područnoj školi Međiđa, te 24.600,00 KM JU OŠ „Lukavac Grad” Lukavac, na ime hitne nabavke radijatora u centralnoj školi.

U cilju povećanja energijske efikasnosti, a time i poboljšanja boravka uvjeta u JU Srednja Ekonomsko – trgovinska škola Tuzla i JU OŠ Hamdija Kreševljaković Gradačac, Vlada je danas dala saglasnost na odluke Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju 6.976,13 KM, odnosno 2.928,45 KM, namjenskih sredstava od ekoloških naknada za provođenje dodatnih mjera energijske efikasnosti na objektu Ekonomsko – trgovinske škole, odnosno za izvođenje dodatnih radova koji nisu mogli biti predviđeni pri zaključivanju prvog Ugovora u OŠ Hamdija Kreševljaković .

U vezi sa realizacijom projekta „Proširenje vrelovodne mreže u zapadnom dijelu Lukavca u ulici Vase Pelagića”, Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice kojom se, po okonačanoj situaciji i računima za priključenje toplotnih podstanica, odobrava prijenos 85.628,54 KM na račun Općine Lukavac.

Vlada je danas donijela i dvije odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Ovim preraspodjelama ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2017. godinu.

Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi sa inicijativom Kluba poslanika SDP-a u Skupštini da se poljoprivredni proizvođači sa područja Tuzlanskog kantona oslobode plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu u procentu od 30 % sredstava zakupa, koja pripada kantonu. Ministarstvo smatra da ne postoji zakonski osnov za oslobađanje plaćanja dijela zakupnine za 2017. godinu zakupcima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Sredstva ostvarena od zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, dijele se između kantona i jedinica lokalne samouprave u odnosu 70:30 u korist jedinica lokalne samouprave. Imajući u vidu da su i Zakon i Pravilnik, federalni propisi, kojim su propisane nadležnosti kantonalnih organa, Ministarstvo je obavezno postupati u okviru navedenih nadležnosti, a Vlada Kantona, iako podržava ovu inicijativu za pomoć poljoprivrednim proizvođačima, ne smije kršiti federalne propise.

Vlada je danas prihvatila da bude pokrovitelj bez finansijske potpore Pete internacionalne konferencije ISEI 2017, u okviru koje Ekonomski fakultet u Tuzli prvi put organizuje „Business forum: academy2business”, koji će se održati dana 08.12.2017. godine.

Vlada je danas donijela Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas formirala Centralnu popisnu komisiju sredstava i izvora sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost Univerzitetu u Tuzli za prijem i zasnivanje radnog odnosa na radna mjesta Šef službe za pravne, kadrovske i opće poslove na neodređeno vrijeme, Pomoćnik generalnog sekretara na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, dva pomoćnika generalnog sekretara na neodređeno vrijeme, te Višeg stručnog saradnika u Uredu za naučnoistraživački rad na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice sa bolovanja.

Također suglasnost je dana i Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić” Tuzla za prijem referenta za blagajničko poslovanje, na određeno vrijeme do godinu dana.

Današnjim Rješenjem Vlada je postavila Amela Mehanovića za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove do povratka direktora sa odsustva, odnosno do postavljenja drugog direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla, te donijela više rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju članova školskih odbora u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.

Check Also

Celic grad

Apel dobrim ljudima za pomoć porodici Ibrišimović iz Čelića – Posao bi riješio sve naše probleme

Posao bi riješio sve naše probleme Porodica Ibrišimović iz Čelića obraća se, posredstvom „BH Glasa-a“ ...