Početna / Hronika iz Tuzlanskog Kantona / Općina Banovići – JAVNI POZIV za angažovanje volontera sa visokom stručnom spremom radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Općina Banovići – JAVNI POZIV za angažovanje volontera sa visokom stručnom spremom radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Banovici logoBOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA BANOVIĆI
OPĆINSKI NAČELNIK

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,51. Novine Federacije BiH”, broj 35/05), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,51. Novine Federacije BiH”, broj 49/06), člana 34. Zakona o radu (,,51. Novine Federacije BiH”, br. 62/15) i člana 42. Statuta općine Banovići (,,51. Glasnik općine Banovići”, broj 3/08), Općinski načelnik, obzirom na ukazanu potrebu, raspisuje

JAVNI POZIV
za angažovanje volontera sa visokom stručnom spremom radi
stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

  1. Pozivaju se nezaposlene osobe visoke stručne spreme, evidentirane kod JU Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona-Biro Banovići, koje nemaju radno iskustvo u struci da se prijave za obavljanje volonterskog rada u pravnim subjektima sa područja Općine Banovići radi stručnog osposobljavanja, bez zasnivanja radnog odnosa.Banovici, u oktobru bilo zaposlavnja
  1. Volonteri će se angazovati u pravnim subjektima (organima i institucijama, javnim ustanovama, javnim preduzećima kao i privrednim društvima) na području općine Banovići koja daju saglasnost za angažovanje istih i sa kojima općina Banovići zaključi ugovor o angažovanju volontera a u svrhu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 70
Pojedinačne ugovore sa svakim volonterom zaključit će pravni subjekti koji iskažu spremnost za prijem istih za obavljanje volonterskog rada.
  1. Javni poziv je otvoren u kontinuitetu od 03.01.2016. godine do 30.11.2016. godine iii do utroška novčanih sredstava planiranih budžetom za 2016. godinu za pomenutu namjenu.
  1. Pravo prijave na Javni poziv imaju sva lica sa završenim VII stepenom stručne spreme, odnosno visokim obrazovanjem prvog, drugog iii trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja bez radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, koja imaju prebivalište na području općine Banovići i koja su prijavljena kao nezaposlena lica na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona – Ispostava Banovići.
  1. Volonterski rad traje najviše 1 (jednu) godinu.
  1. Uz popunjeni Prijavni o razac kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original iii ovjerenu fotokopiju):

6.1. Dokaz o stručnoj spremi (fakultetska diploma) – (Nostrificirana ukoliko fakultet nije završen u BiH),

6.2. Ovjerenu fotokopiju Lične karte,

6.3. Uvjerenje o prebivalištu (Obrazac PBA 4, izdaje se u MUP-u), (ne starije od tri mjeseca),

6.4. Uvjerenje Sluzbe za zaposljavanje Tuzlanskog kantona-Biro Banovići da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba (ne starije od tri mjeseca).Banovici, Implementacija projekata za ljepsi grad

  1. Volonterima koji se angažuju po ovom Javnom POZIVU općina Banovići finansirat će iz Budžeta općine novčanu naknadu na ime osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja.

Volonterima neće biti obezbjeđena naknada na ime troškova ishrane i prevoza te će biti u obavezi da prilikom podnošenja Prijave potpisu izjavu da su upoznati i saglasni sa navednim.

  1. Dokumentacija iz tačke 6. Javnog Poziva predaje se neposredno putem Centra za pružanje usluga građanima (Šalter sale) općine Banovići. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

OPĆINA BANOVIĆI

Check Also

U Općini Banovići za investitore pripremili brojne pogodnosti

Aktivnosti u poslovnoj zoni “Sadnice” na području općine Banovići  koja je uspostavljena početkom 2019. godine, ...